Terroir

 • Geologie, půdní poměry

  Geologickým podkladem území jsou třetihorní, paleogenní alpinsky zvrásněné zpevněné sedimenty hluckého vývoje dílčí bělokarpatské jednotky magurského flyše. Jde o svrchnokřídové antonínecké souvrství se střídáním vápenců, pískovců, slínovců a vápnitých jílovců. Půdy tvoří černozemě, hnědozemě a půdy černozemní černické s výběhy pískovců a jílovců. Půdy jsou záhřevné, mnohdy kamenité, vododržné, se sklonem k přemokřovámí spodní vodou v místech geologických zlomů kde vybíhá podloží.

  Zajímavým místem, kde je možné vidět odkryv antoníneckého souvrství hluckého flyše, je přírodní památka Střečkův kopec, která leží v těsné blízkosti tratě Floriánky severovýchodně od obce Blatnice pod Svatým Antonínkem.

 • Geomorfologie a geografie

  Území se nachází v podhůří Bílých Karpat v Hlucké pahorkatině, která patří do orografického celku Vizovická vrchovina, geomorfologické provincie Západní Karpaty, podsoustavy Moravsko-Slovenské Karpaty. Oblast těsně sousedí s Jihomoravskou pánví, jednotkou Panonské pánve.

 • Klimatologie a mikroklimatologie

  Území se nalézá v teplé oblasti, pro kterou je charakteristické dlouhé, teplé, suché léto. Přechodové období je velmi krátké teplým jarem i podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

  Oblast je otevřená k jihu a od severu chráněna horami. Je silně ovlivněna geograficky těsně sousedíci teplou Panonskou pánví.

  Důležitým klimatickým faktorem, ovlivňujícím mikroklima obce Blatnice jsou halné větry neboli fohny. Jsou to větry fénového typu vanoucí přes hřebeny Bílých Karpat, kde ztrácí vlhkost a oteplují se. Oblast kde tyto větry působí je úzká jen několik kilometrů. Jejich účinek začíná u sousedících obcí Lipova a Louky a končí údolím řeky Moravy. Fohny vytváří teplejší a sušší mikroklima v této oblasti především v době rašení révy a zrání hroznů. Proti jejich silnému eroznímu působení jsou vysázeny četné větrolamy.

 • Fytogeografie

  Podle fytogeografického členění se jedná o fytogeografická oblast Panonské termofytikum a okres Bílé Karpaty stepní. V minulosti se v blízkém okolí nacházely rozsáhlé kavylové stepi (především na Miliových loukách). Nyní jsou zbytky teplomilné květeny zachovány především na mezích. Kromě šalvěje luční a přeslenité zde kvete vítod větší, hlaváč bledožlutý, krvavec menší a mnohé další druhy. Na Antonínku se nachází silně ohrožený druh pryskyřník ilyrský. Zde lze také najít teplomilný vzácně rozšířený hřib medotrpký.

Pod první výběžky Bílých Karpat do malebné slovácké vesnice Blatnice pod Svatým Antonínkem vás zveme nejen k ochutnávce našich VOC vín.

Ochutnejte VOC vína přímo u vinaře na akcích pořádaných Cechem blatnických vinařů.
Předprodej vstupenek a více info na www.vinariblatnice.cz